Skip Main Navigation

Printable List


Superior Court Senior Judges


Judge Judicial Asst Phone Fax Courtroom Chamber
Mariya Davis 404-612-9478 404-332-0363 9J C-956
404-612-4182 404-730-1075 8H C-848
Mariya Davis 404-612-9478 404-332-0363 9J C-956
Mariya Davis 404-612-9478 404-893-6604 8H C-848
8J C-874
none 404-612-4609 8J C-874
none 404-612-3741 8H C-848