Skip Main Navigation

Printable List


Superior Court Senior Judges


Judge Judicial Asst Phone Fax Courtroom Chamber
404-612-3741 404-612-2547 8H C-848
404-612-4609 8J C-874
Mariya Davis 404-612-9478 404-612-2618 9J C-956
404-612-2763 404-612-2547 8H C-848
404-612-4613 404-612-2547 8H C-848
404-612-4173 404-612-2547 8H C-848
Mariya Davis 404-612-9478 404-612-2547 8H C-848
Mariya Davis 404-612-9478 404-612-2618 9J C-956
404-612-4518 404-612-2547 9J C-956
Mariya Davis 404-612-9475 404-612-2547 8H C-848
404-612-8526